lilokkamay copy
weblogo3
lilokkamay copy
Photo crop
Photo crop
Photo crop
Photo crop

Lilok Foundation is a faith based, non-profit and
non-government organization that seeks to serve urban poor leaders, to facilitate their learning, and to empower them toward servant leadership by means of modeling, transformative education and mentoring programs.

Lilok Vision

Societal Vision

Isang lipunang umiiral ang pagkakapantay sa larangan ng ekonomiya at gamit ng kapangyarihan, walang pagtatangi sa sexualidad, lahi, pagkakilanlan o anumang kinabibilangan, may malasakitan sa kapwa, may kasaganaang bunga ng pag-unlad para sa lahat kabilang ang future generations, may pagpapahalaga at paggalang sa dignidad ng buhay at kung saan ang kalikasan ay naipanumbalik at patuloy na pinanggagalingan ng buhay at kabuhayan.

A society where economic activity and the use of power benefit all persons equally, regardless of sexuality, race, identity or any other distinction; where there is concern for the ‘other’; where the fruits of development are for everyone, including future generations; where the dignity of life is appreciated and respected; and where creation is sensitively preserved as a perpetual source of life and livelihood for all

Organizational Vision

Isang sambahayanang nagmamalasakitan at buong puso at kagalingang nagtataguyod ng wholistic na pananampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng mapagpalaya at naaangkop sa Filipinong (maka Filipinong) paghuhubog.

A diverse community, fully committed to promoting wholistic faith in Jesus Christ through transformational training that genuinely liberates, yet remains appropriate and relevant to the Filipino people

Latest Activities and Upcoming Event/s

Enrollment for Certificate in Wholistic Ministry and Certificate in Youth Work programs is open!

Contact 4264774 or 09178413378 for details, or visit us at the Lilok office to enroll.

God bless!

ALS  • Bible Camp • Bibliodrama • Camps • Core Values  • CYW  • CWM  • Ecological Camp • Father & Son retreat • History  • Mission  • Newsletter  • Peace Camp • Programs  • Retreats • Sakahan Trainings  • Vision • Wowen’s Retreat •

Copy right © 2011 Lilok Foundation, Inc. All Rights Reserved.